Писање и оцењивање есеја

Есеј представља кратку писану форму којом се анализира неки економски проблем или износе сопствени ставови о некој економској теми. Теме есеја могу да буду доста широке па се углавном дозвољава сужавање теме на вама прихватљиву област. Пре почетка писања би требало да извршите истразивање и стекнете представу о томе шта је до сада написано о тој теми. Веома често се есеј заснива на критици или анализи делова неког другог есеја, наравно представљајући сопствени став о томе.

Како написати есеј?

Приликом писања есеја морамо водити рачуна да есеј треба да се састоји из увода, разраде и закључка. У уводу треба јасно да назначите проблем о којем ћете писати а и став који ћете заузети у раду. Заузимање става током писања је најтежи део у изради доброг есеја. У уводном делу, требало би да будете способни да у једној фрази објасните каква је ваша теза. Она треба да буде конкретна, одређена и јасна. На самом крају уводног дела треба навести аргументе који бране вашу тезу. На пример: „У одбрани тезе биће представљена два аргумента: Први указујена на… Други предстваља…“

У разради есеја се образлажу аргументи које сте представили и то по оном редоследу по којима сте их и најавили. Свако поглавље у есеју треба почети са темом, поновити аргумент и вашу позицију у вези са тим. Да бисте дали снагу Вашим аргументима, потребно је и да оповргнете могуће противаргументе. Образложење би требало да следи сваки аргумент у следећем виду: чињенице, идеје, мишљења ауторитета из те области као и ваше сопствено мисљење. На крају би требало објаснити да ли је аргумент „издржао“ дебату или не, у једном концизном параграфу.

Закључак. Ако су аргументи доказани и правилно приказани они на крају подржавају вашу почетну тезу. Треба само још приказати резултат који је настао услед васег истраживања дате теме. Есеји обавезно садрже и литературу где треба набројати изворе којима сте се служили приликом писања есеја.

Како оценити есеј?

У доступној литератури није могуће пронаћи поступак за процену постигнућа ученика приликом писања есеја. Зато сам покушао сам да дам предлог поступка како оценити есеј.

Одређивање критеријума за вредновње есеја. На самом почетку, као и у осталим начинима оцењивања, је потребно одредити критеријуме за процену постигнућа тј. шта ће процењивати. Пожељно је да се критеријуми развију заједно са ученицима или у лошијој варијанти да критеријуме развије наставниик, али пре почетка писања есеја да их представи ученицима. У сваком случају ученици, пре почетка писања есеја, морају знати шта ће наставник оцењивати у њиховом раду.

Вредновање критеријума у есеју. Критеријуми које смо развили за оцењивање есеја сигурно немају исту важност. Зато је други корак давање одређене важности сваком критеријуму тако што ће сваки критеријим носити одређени број бодова. Колико бодова дати ком критеријуму? На ово питање ће одговор морати да дају сами наставници. Сигурно да ће највећи број бодова носити они критеријуми који процењују суштину написаног есеја као што су: навођење аргумената за одбрану тезе, образложење аргумената…

Одређивање скале за оцењивање есеја.  Пре почетка писања есеја ученик, поред критеријума и степена важности појединих критеријума, мора знати и скалу за вредновање есеја. Скала за вредновање есеја не треба да се разликује од скале за оцењивање посматрањем и оцењивне помоћу тестова знања.

У наредној табели смо понудили пример чек листе за вредновање есеја. Овај пример никако не сме да представља модел који ће користити сви наставници у Србији већ полазну основу за оцењивање есеја коју ће наставници даље мењати и  усавршавати.

 

 

 

Чек листа за вредновање есеја

Критеријуми  за процену

Број бодова

Да ли је ученик заузео став или исказао своју тезу на задату тему –         став или теза је исказана на почетку есеја

–         теза је јасна и недвосмислена

–         …

0-10

Да ли је навео аргументе за одбрану тезе–         аргументи наведени у уводном делу есеја

–         аргументи бране тезу коју је ученик изнео у уводном делу есеја

–         аргументи засновани на научним истинама

–         …

0-20

Да ли је образложио своје аргументе–         образложење даје доказ изнетог аргумента

–         образложење је у складу са темом есеја

–         образложење је засновано на научним истинама

–         …

0-30

Да ли су коришћене актуелне информације у изради есеја–         користи актуелне информације

–         актуелне информације користи да тему есеја приближи  садашњој ситуацији у друштву, привреди…

–         …

0-10

Стилска и језичка исправност есеја–         ученик користи кратке, јасне и разумљиве реченице у писању есеја

–         граматичка исправност

–         користи економску (стручну) терминологију

–         …

0-10

Техничка обрада текста–         написан у задатој форми (зупчаста, блок)

–         испоштовано ограничење у величини есеја

–         наведена литература

–         …

0-10

Укупно

100

Фигура 5. Чек листа за вредновање есеја. (Извор Раденко Марковић, приручник за увод у економију)

 

 

 

 

Скала за вредновање есеја:
од 0   до   40 = 1
од 41 до   56 = 2
од 57 до   72 = 3
од 73 до   87 = 4
од 88 до 100 = 5

Фигура 6. Предлог скале за вредновање есеја (Извор Раденко Марковић, приручник за увод у економију)