ТЕСТ – I2,3

 

1. Према Закону о платном промету (ступио на снагу 01.01.2003.год.) платни промет се дефинише као: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    1 бод

2. Платни промет у земљи подразумева ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    1 бод

3. Међународни платни промет подразумева _______________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

4. Под новчаним током се подразумева ___________________________________________

________________ .

Непосредни новчани ток подразумева:

а) постојање посредника између купца и продавца,

б) непостојање посредника између купца и продавца,

а посредни новчани ток подразумева:

а) постојање посредника између купца и продавца (платни промет),

б) непостојање посредника између купца и продавца (платни промет).

(сва три тачна одговора – 2 бода)

5. Облици платног промета су:

а) компензација     б) клиринг       в) асигнација       г) жиро-промет       д) цесија          1 бод

 

6. Наведи рачуне у платном промету:

__________________________________________________________________________  ,

__________________________________________________________________________  ,

________________________________________________________________________. 1 бод

7. Повежи стрелицама облике платног промета и земље њиховог настанка:

Шпанија            асигнација

Италија             цесија

Украјина           клиринг

Енглеска           компензација

Србија               жиро-промет                      (тачна оба одговора – 1 бод)

8. Опиши готовинска плаћања у платном промету (наведи примере):                           1 бод                                                                          

 

 

 

 

 

9. Опиши безготовинска плаћања (наведи облике и објасни):                                         2 бода                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

10. Објасни разлику између пословних рачуна:                                                                 1 бод

 

 

11. Опиши контокорентни кредит:                                                                                        1 бод                                                                                                                                                                                                                         

 

 

12. Наведи носиоце платног промета:                                                                                1 бод

__________________________________________________________________________ ,

__________________________________________________________________________ ,

__________________________________________________________________________ .

13. Наведи учеснике у платном промету:                                                                           1 бод

___________________________________________________________________________ ,

___________________________________________________________________________ ,

___________________________________________________________________________ .

14. Посредан новчани ток обухвата:                                                                                  1 бод

а) само неготовинска плаћања

б) само готовинска плаћања

в) готовинска и неготовинска плаћања

Заокружи тачан одговор.

15. Непосредан новчани ток:                                                                                           1 бод

а) само неготовинска плаћања

б) само готовинска плаћања

в) готовинска и неготовинска плаћања

Заокружи тачан одговор.

16. Наведи послове платног промета, које обављају пословне банке:                             1 бод

 

 

 

17. Ситуација: Власник си привредног друштва „Свет“, која треба да изврши плаћање за купљену робу, привредном друштву „Космос“, у износу од =2.750.000 rsd. На рачуну имаш 2.250.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Каматица“ у форми кредита по текућем рачуну. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и наведи и објасни све елементе платног промета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 бода

Бодови                      Оцена            _________________________________________________

21, 20, 19,                     5                                         име и презиме ученика

18, 17, 16,                     4                                             _______________

15, 14, 13,                     3                                                    одељење

12, 11, 10,                     2                 _________________________________________________

потпис наставника