ПЛАТНИ ПРОМЕТ – ТЕСТ

1.   Наведи послове платног промета.                                                       1 бод

2.    Наведи облике платног промета.                                                        1 бод

3.   Налог за наплату је  :                                                                             1 бод

а)     безготовински инструмент платног промета

б)     готовински инструмент платног промета  .

Заокружи слово испред тачног одговора.

4.   За плаћање Републичке административне таксе физичко лице ће користити:

а)     налог за наплату

б)     налог за уплату

в)     налог за  пренос

г)     налог за исплату                                                                     1 бод

Заокружи слово испред тачног одговора.

5.   Да ли је следећи исказ тачан :  налог за наплату је дужнички инструмент платног промета јер њиме трансакцију иницира дужник?

да        /      не

Образложи свој став.

2 бода

6.   Налогом за пренос трансакцију иницира:

а)    поверилац

б)    дужник                                                                                    1 бод

Заокружи слово испред тачног одговора.

7.   Налогом за уплату обавезу извршавају

а)     само физичка лица

б)     само правна лица

в)     физичка и правна лица

Заокружи слово испред тачног одговора.                                                  1 бод

8.  Власник си туристичке агенције  „Сунце“, која треба да изврши плаћање ради резервације смештаја, хотелском предузећу „Месец“, у износу од  =1.400.000 rsd.  На рачуну имаш 1.200.000 rsd , а недостајућих 200.000 rsd  позајмљујеш од своје банке у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промета.

Простор за рад

 

2 бода

9. Трансакције плаћања зову се:                                                             1 бод

а) ……………………………………………………………………………………… и

б) ………………………………………………………………………………………….

Објасни разлику између наведених трансакција:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2 бода

ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

1.   Власник си трговинске радње „ТРЕШЊА“  из Параћина, ул. Његошева бр. 25, (бр. рачуна  355-8180000354-21), депоновао си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

1а)  Извршио си на данашњи дан уплату пазара  продавнице, у износу од =97.665,00 rsd. Шифра плаћања 166.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

1б)  На основу примљеног Решења о накнади за коришћење градског грађевинског земљишта бр. 418/2-6532-2011, извршио  си уплату у износу од  =5.500,00 rsd   у корист рачуна Пореске администрације општинске управе Општине Параћин (бр. рачуна 840-741534843-98). Модел 97, позив на број (одобрење) 620771008968728223. Платио си средствима са текућег рачуна. Шифра плаћања 223.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

1в)  За потребе одласка радника на службени пут, подижеш на данашњи дан, новац са рачуна у износу од =16.000,00 rsd. Шифра плаћања 140.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

1г) Истог дана плаћаш у корист рачуна трговинског предузећа „ШЉИ-                          ВА“ из Бора, ул. Борска бр. 103, (бр. текућег рачуна 335-2345600771138-98 ) по фактури бр. 68/12 за месец децембар износ од =279.885,00 rsd. Позив на број (одобрење) 68/12-100. Шифра плаћања   220.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

1д) Ради наплате продате робе, прими о си  чек грађана, издат у Војвођанској банци вредности =3.500 rsd. Достављаш га на наплату Војвођанској банци (бр. рачуна 355-67891000006543-23), уз спецификацију чекова и одговарајући  безготовински инструмент платног промета. Шифра плаћања 283.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

4)  Димитријевић Сандра из Параћина, ул. Сталаћка бр. 111, на данашњи дан, подигла је готовину са свог рачуна у износу од =23.000,00 rsd (бр. рачуна 355-509094734). Бр. л.к. 125273. Шифра плаћања 189.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

4а)  Истог дана извршила је готовинску уплату на основу примљеног Решења о порезу на имовину износу =10.060,00 rsd, у корист рачуна Локалне пореске администрације општине Параћин (бр. рачуна 840-713121843-57). Модел 97, позив на број (одобрење) 620771008968111111.  Шифра плаћања 135.

Попуни одговарајући налог.                                                                       2 бода

ЧЕК И МЕНИЦА

1. Платио си купљену робу у продавници спортске опреме „Патика“ д.о.о. у Параћину ,у износу од  =4.890,00 чеком, на данашњи дан. Попуни чек.

1 бод

2. Радиш у ПД „Сунце“ из Ћуприје на пословима плаћања у финансијско – рачуноводственом сектору. Твоје предузеће одлучило је да  подносе на есконт меницу, која гласи на 2.000.000,00 динара  а коју је издало ПД „Тимок“из Зајечара, и то 30 дана пре рока доспећа, уз есконтну стопу 10% на годишњем нивоу.

а) Објасни шта је есконтовање менице.                                                    1 бод

б)  Прикажи поступак и израчунај износ есконта .                                    1 бод

в)  Прикажи износ који ће бити пребачен на рачун  повериоца након извршеног есконта.                                                                                      1 бод

3. Запослен си у ПД “Техномонструм“ из Параћина, и ангажован си на пословима у финансијско-рачуноводственој служби. 20. 12. 2011. године примили сте меницу са роком доспећа 01. 02. 2012. године на износ 350.000,00 динара.  Предузеће је раније издало меницу са роком доспећа 01. 02. 2012. године на износ 670.000,00 динара коју je aкцептирала ваша пословна банка “Парице”. Дана 01. 02. 2012. године стигао је извод од претходног дана који показује стање на текућем рачуну од 0 динара.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу,                                      1 бод

б) Објаснити које лице у овом случају врши исплату меничне обавезе и у ком износу.                                                                                                   1 бод

4. Запослен си у ПД “Кухињица“ из Београда, и обављаш посао наплате и плаћања. Твоје предузеће је издало меницу у корист ПД “Рецепти“ из Панчева. Меница је акцептирана од стране ПБ „Сигурност“. Рок плаћања менице је 90 дана, ПД “Рецепти“ преноси меницу у корист ПД “Моћ хране“ после 40 дана.

а) Дефиниши меничну радњу која настаје у пословном односу између ПД “Рецепти“ и ПД “Моћ хране“.                                                                        1 бод

б) Објасни ко је и зашто главни менични дужник у конкретном случају.  1 бод

в)Процени и објасни да ли извршена менична радња има негативне последице  по ПД  “Кухињица“ из Београда,  у ком си запослен/а

1 бод

5. Запослен си у ПД „Дуга“ из Лознице, и обављаш послове плаћања и наплате Извод од 01.06.2011. показује да је стање на текућем рачуну  150.000,00 динара. Истог дана стигла је меница од 2.000.000,00 динара која доспева за 30 дана. Сутрадан мораш да измириш обавезу према добављачу у износу од 2.000.000,00 динара. Немаш довољно времена да од банке или другог узмеш позајмицу.

а)  Предложи два начина да измириш доспелу обавезу, и објасни како се предложеним начинима измирује конкретна обавеза.

1 бод

в)  Која од две предложене меничне радње је исплативија за ПД „Дуга“ и зашто?                                                                                                            1 бод

БОДОВИ                               ОЦЕНА

39, 38, 37, 36,                               5

35, 34, 33, 32, 31,                         4

30, 29, 28. 27, 26, 25,                   3

24, 23, 22, 21, 20, 19, 18              2

___________________________________________ , ________________

презиме и име                                          одељење