Уновчавање менице пре рока доспећа, код пословне банке. Банка исплаћује меничну суму умањену за износ есконта (камата) који обрачунава за период од дана есконта до дана доспећа менице на наплату.

Advertisements