Уновчавање менице пре рока доспећа, код пословне банке. Банка исплаћује меничну суму умањену за износ есконта (камата) који обрачунава за период од дана есконта до дана доспећа менице на наплату.