Archive for септембар 27, 2013


Клиринг

Облик платног промета, настао у Енглеској у 18.-ом  веку. Представља обрачун трансакција између пословних банака.

Први облик платног промета, настао са појавом првих пословних банака у Италији крајем 14.-ог и почетком 15.-ог века. Представља једноставно прекњижавање: одобравање рачуна дужника и задуживање рачуна повериоца.

Облик обрачунског плаћања, представља међусобни обрачун дуговања и потраживања, дакле могућа је када се лица налазе истовремено у односу и дужника и повериоца.

Обрачунско плаћање код којег једно лице упутилац (асигнант), овлашћује друго лице упућеника (асигнат), да за његов рачун измири обавезу према примаоцу упута (асигнатор).

Уступање права потраживања, односно пренос права потраживања на друго лице.

Интервалутарни курс показује колико се јединица домаћег новца мора разменити на тржишту за јединицу страног новца. Он је цена страног новца формирана на основу односа понуде и тражње на девизном тржишту.

Потраживања у иностранству која гласе на страну валуту.

Повлачење новца из оптицаја.

Неколико предузећа (три до пет) на страни понуде праве договор о подели тржишта и нивоу цена. Тиме повећавају цену на тржишту, а поделом тржишта праве поделу профита.

Два предузећа на тржишту на страни понуде. Имају договор о нивоу цена и подели тржишта, и тиме диктирају висину цене (повећавају је).