Хартије од вредности које се у платном промету користе као средства плаћања, и при томе замењују употребу готовине. Нпр. чекови и менице.