Сегмент финансијског тржишта, на коме се тргује депозитним новце, хартијама од вредности са роком доспећа до годину дана и краткорочним кредитима. Субјекти на њему обезбеђују ликвидност.