ТЕСТ – ПЛАТНИ ПРОМЕТ

1. Платни промет се дефинише као _____________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

2. Врсте платног промета су: (заокружи тачне одговоре)

а) жиро-промет         б) унутрашњи платни промет

в) клиринг                 г) међународни платни промет                                                        1 бод

3. Посредан новчани ток је _____________________________________________________

_______________________ . а непосредан новчани ток подразумева ___________________

______________________________________________________________________ 1 бод.

4. Готовинско плаћање подразумева _____________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

а безготовинско плаћање подразумева ___________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод.

5. Да ли је могуће безготовинско плаћање уз посредан новчани ток?      да     не

Докажи примером: __________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

6. Да ли је могуће готовинско плаћање уз посредан новчани ток?      да     не

Докажи примером: __________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

7. Наведи облике безготовинских плаћања:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  1 бод

8. Дефиниши унутрашњи платни промет: ________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 1 бод

9. Дефиниши међународни платни промет: _____________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 1 бод

10. Наведи учеснике у платном промету:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   1 бод

11. Наведи носиоце платног промета:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   1 бод

12. Наведи послове пословних банака у платном промету:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________              1 бод

13. Објасни појам КЛИРИНГ:

 

1 бод

14. Наведи врсте рачуна у платном промету:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________                1 бод

15. Наведи врсте пословних рачуна:                                                                                                                                1 бод

16. Опиши КОНТОКОРЕНТНИ КРЕДИТ:

1 бод

17. Објасни разлику између пословних рачуна:

1 бод

18. Ситуација: Власник си привредног друштва „Свет“, која треба да изврши плаћање за купљену робу, привредном друштву „Космос“, у износу од =2.750.000 rsd. На рачуну имаш 2.250.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Каматица“ у форми кредита по текућем рачуну. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и наведи и објасни све елементе платног промета.

Простор за рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Дужник:
 1. Поверилац:
 1. Учесник платног промета:
 1. Носилац платног промета:
 1. Посредан новчани ток:
 1. Непосредан новчани ток:
 1. Готовинско плаћање:
 1. Безготовинско плаћање:
 1. Кредит
 1. Унутрашњи платни промет:
 1. Платни промет са иностранством:
 1. Врста рачуна:

(1бод шема+1бод објашњење)

 

СРЕЋНО!!!

 

 

БОДОВИ             ОЦЕНА

19, 18, 17,                  5            ________________________________________ ,_________

16, 15, 14,                  4                         Име и презиме ученика                                Одељење

13, 12, 11,                  3            __________________________________________________

10,   9,   8,                  2                                              Потпис наставника