1.  Показатељи ликвидности

Општи рацио ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе

Ригорозни рацио ликвидности = Ликвидна средства / Краткорочне обавезе

НОФ = Обртна средства – Краткорочне обавезе

2. Показатељи структуре

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна пасива x 100

3. Показатељи рентабилности

Стопа бруто добитка = Бруто добитак / Нето приходи од реализације x 100

Стопа пословног добитка = Пословни добитак / Нето приходи од реализације x 100

Стопа нето добитка = Нето добитак / Нето приходи од реализације x 100

Стопа приноса на укупна средства = Пословни добитак /

Просечна пословна средства x 100

Стопа приноса на сопствена средства = Пословни добитак /

Просечна сопствена пословна средства x 100

4. Показатељи пословне активности

Коефицијент обрта купаца = Нето приходи од реализације / Просечни салдо купаца

„Старост купаца“ = 360 / Коефицијент обрта купаца

Коефицијент обрта залиха = Цена коштања реализованих производа /

Просечни салдо залиха

„Старост залиха“ = 360 / Коефицијент обрта залиха

Коефицијент обрта добављача = Укупне набавке на кредит од одбављача /

Просечни салдо добављача

„Старост добављача“ = 360 / Просечни салдо добављача

 

Коефицијент обрта укупних средстава = Нето приходи од реализације /

Просечна укупна средства

Коефицијент обрта сопствених средстава = Нето приходи од реализације /

Просечна сопствена средства

5. Показатељ дуга

Коефицијент покрића камате = Пословни добитак / Камате на кредите