ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА  
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти.

2.  Радиш у финансијској служби привредног друштва „Победа“ из Ужица.   Располажеш следећим подацима из биланса стања:

–         Машине                              500.000

–         Грађевински објекти         300.000

–         Готовина                              20.000

–         3алихе                                   20.000

–         Купци                                    40.000

–         Трајни капитал                     72.000

–         Добављачи                            30.000

–         Дугорочни кредит              100.000

–         Краткорочни кредит            30.000

а) Израчунај нето-обртни фонд привредног друштва и коментариши резултат.

б) Утврди општи рацио ликвидности и коментариши резултат.

в) Утврди ригорозни рацио ликвидности и коментариши резултат.

3.  Компаративни биланс стања привредног друштва „“ЗЗЗ“

01.01. текуће год.    31.12. текуће год.

Готовина                  20.000                    25.000
Пласмани у краткорочне хартије од вредности                  30.000                    35.000
Купци                  60.000                    70.000
Залихе                  50.000                    60.000
          Укупна обртна средства                160.000                  190.000
Стална средства (набавна вредност)                 320.000                   340.000
Исправка вредности основних средстава                   80.000                     90.000
          Стална средства (садашња вредност)                 240.000                   250.000

АКТИВА                                                                                    400.000                      440.000

 

Добављачи                   40.000                     43.000
Укалкулисане обавезе                   18.000                     21.000
Краткорочни кредити                   20.000                     18.000
     Укупне краткорочне обавезе                   78.000                     82.000
     Дугорочне обавезе (обвезнице)                   65.000                     75.000
                  Укупне обавезе                 143.000                   157.000
Обичне акције                 200.000                   200.000
Капитални добитак                   20.000                     20.000
Акумулирани добитак                   37.000                     63.000
Сопствени капитал                 257.000                   283.000

ПАСИВА                                                                                     400.000                      440.000

 

 

Биланс успеха привредног друштва „ЗЗЗ“  01.01. – 31.12. текуће године

Нето приходи од реализације                    500.000
Цена коштања реализованих производа                    330.000
Бруто добитак                    170.000
Трошкови периода    
                    Трошкови продаје                   40.000  
                    Трошкови управе и администрације                   55.000  
                    Трошкови амортизације                   10.000                   105.000
Пословни добитак                       65.000
Камате на кредите                         9.600
Добитак пре опорезивања                       55.400
Порез на добитак                         5.540
Нето добитак                       49.860
Дивиденда на обичне акције                       23.860
Акумулирани добитак                       26.000

а) Израчунај показатеље структуре 31.12. текуће године и коментариши.

б) Израчунај показатеље рентабилности 31.12. текуће године и коментариши.

вИзрачунај показатељ дуга Коефицијент покрића камате, на дан 31.12. текуће године и  коментариши.

4. Компаративни биланс стања привредног друштва:

На почетку године                        На крају године

Готовина                                    24.000.000                                     20.000.000

Купци                                         60.000.000                                     72.000.000

Залихе                                        56.000.000                                     68.000.000

Стална имовина                       240.000.000                                   260.000.000

Укупна актива                       380.000.000                                   420.000.000

 

Добављачи                                  30.000.000                                    40.000.000

Краткорочни кредити                30.000.000                                    30.000.000

Дугорочни кредити                  120.000.000                                  130.000.000

Акцијски капитал                     120.000.000                                  120.000.000

Капитални добитак                    80.000.000                                  100.000.000

Укупна пасива                        380.000.000                                  420.000.000

Утврди показатеље ликвидности на почетку и на крају пословног периода. Када је предузеће било ликвидније?

5. ПД „ААА“ из Београда остварило је нето приход од реализације у износу од 900.000 rsd. Почетни салдо купаца је 120.000 rsd, а крајњи салдо купаца је 80.000 rsd. (Све резултате коментариши).

а) Израчунај коефицијент обрта купаца.

б) Израчунај просечни период наплате потраживања од купаца.

6. ПД „ЗЗЗ“ из Јагодине има на годишњем нивоу укупну вредност набавке од добављача 90.000.000 rsd. Салдо добављача на почетку године је 23.000.000 rsd, а салдо  добављача на крају године је 13.000.000 rsd.

а) Израчунај коефицијент обрта добављача.

б) Израчунај „старост добављача“ и коментариши решење.

7. Годишњи промет робе је 45.000.000 rsd, а просечни салдо залиха робе износи 9.000.000 rsd.  (Све резултате коментариши).

а) Израчунај коефицијент обрта залиха.

б) Израчунај просечну „старост залиха“.