ТЕСТ – ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

 

 Ситуација: Власник/ца си Трговинске радњеМУЊА“ из Параћина, ул. Краља Петра бр. 71, (бр. рачуна 355-4376000108-49). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

 

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „ДУЊА“, у износу од =1.124.500 rsd. На рачуну имаш =1.00.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Војвођанске банке“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој страни овог листа).

 

1б) Извршио/ла си на данашњи дан уплату пазара, у износу од =19.505,00 rsd. Шифра плаћања 166. Попуни одговарајући налог.

 

1в) На основу примљеног Решења о накнади за градско грађевинско земљиште бр. 13/2-3452-2013, извршио/ла си уплату у износу од  =7.480,00 rsd у корист рачуна Пореске администрације општинске управе Општине Параћин (бр.рачуна 840-741534843-98). Модел 97, позив на број (одобрење) 260771008986728923. Шифра плаћања 223. Попуни одговарајући налог.

 

1г) За потребе одласка радника на службени пут, подигао/ла си на данашњи дан, новац са рачуна у износу од =6.000,00 rsd. Шифра плаћања 140. Попуни одговарајући налог.

 

1д) Истог дана платио/ла си у корист рачуна књиговодствене агенције „РАЧУН“ из Параћина, ул. Нишка бр. 34 (бр.текућег рачуна 335-55443600779987-21 ) по фактури бр. 113/3 за месец март износ од =12.000,00rsd. Позив на број (одобрење) 113/3. Шифра плаћања 220. Попуни одговарајући налог.

 

1ђ) Ради наплате продате робе, примио/ла си 2 чека грађана, издата у Војвођанској банци вредности =10.000 rsd. Достављаш их на наплату Војвођанској банци (бр. рачуна 355-29538000006543-56), уз спецификацију чекова и одговарајући безготовински инструмент платног промета. Шифра плаћања 283. Попуни одговарајући налог.

 

2а) На данашњи дан, подигао/ла си готовину са свог рачуна у износу од =7.000,00 rsd (бр. рачуна 983-905023145). Бр. л.к. 178945. Шифра плаћања 189. Попуни одговарајући налог.

 

2б)  Истог дана извршио си готовинску уплату на основу примљеног Решења о порезу на имовину у износу =10.240,00 rsd, у корист рачуна Пореске администрације општине Параћин (бр. рачуна 780-713121843-95). Модел 97, позив на број (одобрење) 120771008968111111.  Шифра плаћања 135. Попуни одговарајући налог.