МЕНИЦА – ВЕЖБАЊЕ

1. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Ментор“ Шабац на пословима наплата и плаћања. Треба да уговориш плаћање по основу купљене робе од ПД „Давид“ Ниш. Одлажеш плаћање на период од 45 дана и продавац тражи меницу која гласи на 10.000.000,00 динара, у сврху обезбеђења плаћања којом ће његово потраживање бити максимално покривено.

а)  Дефиниши наведену врсту менице коју издајеш ПД „Давид“ Ниш.

б)  Објасните меничне радње којима можете да учините меницу сигурнијом за повериоца.

2. Запослен си у ПД „Спектрум“ Шабац у финансијској служби. На основу дуговања издао си меницу 20.05.2013. године ПД „Азала“ Шабац на износ од 900.000,00 динара са роком доспећа 90 дана. Меницу је авалирала ваша пословна банка „Савацијум“ Шабац, у питању је делимичан авал. На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 700.000,00 динара.

а) Дефиниши авалирање менице

б)  Ко учествује у плаћању меничне обавезе у наведеној ситуацији?

в) Објасни зашто наведени учесници у послу са меницама плаћају обавезу и у ком износу.

3. Запослен си у ПД “Спектрум“ из Шапца ангажован на пословима у финансијско-рачуноводственој служби. 16.04.2013. године примили сте меницу са роком доспећа 01. 06.2013. године на износ 230.000,00 динара. Истог дана предузеће је издало меницу са роком доспећа 01.06.2013. године на износ 620.000,00 динара. Дана 01.06.2013. године стигао је извод од претходног дана који показује стање на текућем рачуну од 1.800.000,00 динара. Директор захтева од тебе извештај о стању на рачуну за 01.06.2011. године ради нове набавке рачунара.

а) Објасни утицај издатих и примљених меница на салдо текућег рачуна.

б)  Израчунај стање  на текућем рачуну  на дан  01.06.2011. године.

4. Запослен си у ПД “Техномобил“ из Шапца, ангажован на пословима у финансијско-рачуноводственој служби. 20.05.2013. године примили сте меницу са роком доспећа 01. 06.2013. године на износ 230.000,00 динара. Предузеће је раније издало меницу са роком доспећа 01.06.2013. године на износ 620.000,00 динара коју je aкцептирала ваша пословна банка “Каматица”. Дана 01.06.2013. године стигао је извод од претходног дана који показује стање на текућем рачуну од 0 динара.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу

б) Објасни пун акцепт

в) Објаснити које лице у овом случају врши исплату меничне обавезе и у ком износу

5. Радиш у ПД „Мега“ Шабац на пословима плаћања у финансијско – рачуноводственом сектору. Ваше предузеће одлучило је да подносе на есконт меницу, која гласи на 1.000.000,00 динара  а коју је издало ПД „Микро“ Нови Сад. Пословна банка акцептант је „Еуробанка“

а)  Дефиниши есконтовање менице

б) Шта се дешава са меничним износом приликом есконтовања менице?

в) Учеснике у овом послу назови именима лица према Закону о меници

6. Радиш у ПД „Сунце“ Шабац на пословима плаћања у финансијско – рачуноводственом сектору. Ваше предузеће одлучило је да подносе на есконт меницу, која гласи на 1.000.000,00 динара  а коју је издало ПД „Термо“ Нови Сад, и то 40 дана пре рока доспећа, уз есконтну стопу 10% на годишњем нивоу.

а)  Објасни шта је есконтовање менице.

б)  Прикажи поступак и израчунај износ есконта.

в)  Прикажи износ који ће бити пребачен на рачун  повериоца након извршеног есконта.

7. Запослен си у ПД “Кормило“ Београд и обављаш посао наплате и плаћања. Издали сте меницу у корист ПД “Профит“ Нови Сад. Меницу је акцептирала пословна банка  „Каматица“.  Рок плаћања менице је 90 дана, ПД “Профит“ преноси меницу у корист ПД “Спектрум“ Шабац после 45 дана.

а)  Дефиниши меничну радњу која настаје у пословном односу између ВПД “Профит“ и ПД “Спектрум“.

б)  Објасните ко је и зашто главни менични дужник у овом случају.

в) Процени и објасни да ли извршена менична радња има негативне последице по ПД “Кормило“ Београд у ком си запослен/а.

8.  Запослен си у ПД „Лили“ из Јагодине и обављаш послове плаћања и наплате. Извод од 01.04.2013. показује да је стање на текућем рачуну 50.000,00 динара. Истог дана стигла је меница од 200.000,00 динара која доспева за 30 дана. Сутрадан мораш да измириш обавезу према добављачу у износу од 200.000,00 динара. Немаш довољно времена да од банке или другог узмеш позајмицу.

а)  Предложи два начина да измириш доспелу обавезу.

б ) Објасни како се предложеним начинима измирује конкретна обавеза.

в)  Образложи  која од две предложене меничне радње је исплативија за ВПД „Лили“.

9. Запослен/а си у ПД “Спектрум“ из Шапца. Ангажован/а си на пословима у финансијско-рачуноводственој служби. Купац ПД “Соларис” Лозница који дугује 200.000,00 динара, обавештава нас да није у могућности да у договореном року измири обавезу према нама, те нам шаље сопствену  меницу, чији је рок  доспећа 90 дана са каматом од 10%.

а) Наведи све  функције менице.

б) Објасни ко ће платити меничну обавезу по истеку рока од 90 дана.

в) Рачунски докажи који је интерес ПД „Спектрум“ да прихвати сопствену меницу ПД  „Соларис“.

10. Запослен си у финансијској служби привредног друштва „Еко-спорт“ Пирот. По основу дуговања издао си меницу на износ 500.000 динара. Меницу је авалирала пословна банка у којој имаш текући рачун.  На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 400.000 динара.

а) Ко ће платити обавезу по меници и зашто?

11. Запослен си у ПД „Хербленд“ из Горњег Милановца у финансијској служби. По изводу банке на дан 14. 05. 2013. год. стање средстава износи 117.000 динара. Дана 15.05.2013. гoдine треба да платиш ПД „Биљана“ из Зајечара износ од 414.000 динара. Предлажеш да се за плаћање обавезе есконтује и меница која гласи на 300.000 динара са роком доспећа од 90 дана. Меница је  примљена 15.03.2013. године. Есконтна стопа банке износи 2%  на месечном нивоу. Објасни  да ли доспели рачун може бити плаћен у целости на овај начин. Прикажи поступак рада.