ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Кондор“(власник Драган Симић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Милутина бр. 81 (бр. текућег рачуна 355-80094743-11) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

  1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 20.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 23)и налог за исплату (шифра плаћања 140).
  1. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 70.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 24), налог благајни исплатите (налог бр.18) и налог за уплату (шифра плаћања 166).
  1. Порто благајни исплаћено је 4.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Раднику Јовани Милосављевић исплаћена је (на основу налога за службено путовање), аконтација  за службени пут у Београд, у износу од 9.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Радник Крста Зорић уплатио је мањак у износу од 3.000,00 динара (признаница бр. 14.).Попуни одговарајући налог.
  1. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 25 у износу од5.500,00.Попуни одговарајући налог.

7.   Преко благајне наплаћен је рачун бр. 33 за извршене услуге у износу од 2.750,00.  Попуни одговарајући налог.

  1. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.250,00.Попуни одговарајући налог.

9.   Закључити  дневник благајне.