ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА
ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Колибри“ (власник Марија Ракић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Петра бр. 38 (бр. текућег рачуна 355-80094743-73) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 25.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 11) и налог за исплату (шифра плаћања 140).

2. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 95.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 12), налог благајни исплатите (налог бр. 8) и налог за уплату (шифра плаћања 166).

3. Порто благајни исплаћено је 5.500,00 динара. Попуни одговарајући налог.

4. Раднику Мирослави Јовановић исплаћена је (на основу налога за службено
путовање), аконтација за службени пут у Београд, у износу од 10.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.

5. Радник Крстић Зоран уплатио је на мањак у износу од 3.500,00 динара (признаница бр. 16.). Попуни одговарајући налог.

6. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 55 у износу од 6.500,00. Попуни одговарајући налог.

7. Преко благајне наплаћен је рачун бр.37 за извршене услуге у износу од 1.350,00.
Попуни одговарајући налог.

8. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.850,00. Попуни одговарајући налог.

9. Закључити дневник благајне.