ТЕСТ – ЧЕК И МЕНИЦА

  1. Платио си данас (10.04.2014.год.) купљене патике у „Еуроспорту“ из Параћина, 4.050 rsd. Попуни чек.

moj cek

  1. Власник/ца си ПД „Прима“ из Параћина. Располажеш меницом коју си примио/ла 10.02.2014.године, гласи на 1.800.000 rsd, а која доспева на наплату 10.06.2014.године. Ти си издао меницу 10.02.2014.године која доспева на наплату 10.06.2014.године, а гласи на износ 2.540.000 rsd. Твоју меницу је акцептирала банка „Каматица“. Дана 10.06.2014.године, на твом рачуну је 50.000 rsd.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

б) Објасни које лице ће у овом случају извршити исплату меничне обавезе и у ком износу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

  1. Власник/ца си ПД „Сара“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од ПД „Морава“ из Ћуприје, а која гласи на 3.000.000 rsd. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Војвођанској банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

б) Израчунај износ есконта.                                                                                                                                  1 бод

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наплате есконта?                                                                                                                                                                                                                                                                 1 бод

  1. Власник/ца си хотелског предузећа „Сан“ из Параћина. Због дуговања према предузећу „Срећица“ из Београда, издао си меницу на 620.000 rsd, коју је авалирала твоја банка „Српска банка“. На дан доспећа менице, стање на твом рачуну је 0,00 rsd.

а) Објасни које лице и зашто плаћа меничну обавезу?

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

  1.   Власник/ца си Туристичке агенције „Путник“ из Параћина. Стање на твом текућем рачуну на дан 10.04.2014.године је 100.000 rsd. Истог дана примаш меницу која доспева на наплату за 15 дана, а гласи на 1.100.000 rsd. Сутра мораш да исплатиш обавезу према трговинском предузећу „Победник“ из Јагодине у износу од 1.100.000 rsd.

а) Која су два начина да исплатиш обавезу коришћењем менице коју поседујеш.

________________________________________________________________________ 1 бод

б) Објасни која од две меничне радње је за тебе исплативија.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

  1. Власник/ца си хотелског предузећа „Југ“ из Параћина. Ради извршавања обавезе према трговинском предузећу „Зумбул“ из Параћина, издао/ла си меницу са роком доспећа 60 дана, која гласи на 1.000.000 rsd. Меницу је акцептирала твоја банка „Војвођанска банка“. После 30 дана  предузеће „Зумбул“ из Параћина преноси меницу на предузеће „Нарцис“ из Параћина ради исплате купљеног воћа и поврћа.

а) Дефиниши меничну радњу насталу између предузећа „Зумбул “ из Параћина и предузећа „Нарцис“ из Параћина.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

б) Објасни које лице и зашто врши плаћање када меница доспе на наплату.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

в) Објасни да ли менична радња између између предузећа „Зумбул“ из Параћина и предузећа „Нарцис“ из Параћина, има негативан утицај на хотелско предузеће „Југ“ из Параћина.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

  1. Запослен си у ПД „Спеки“ из Крушевца у финансијској служби. На основу дуговања издао си меницу 09.02.2014. године ПД „Алек“ из Јагодине на износ од 950.000,00 динара са роком доспећа 90 дана. Меницу је авалирала ваша пословна банка „Српска банка“ Крушевац. У питању је делимичан авал. На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 570.000,00 динара.

а) Дефиниши авалирање менице.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

б)  Ко учествује у плаћању меничне обавезе у наведеној ситуацији?

________________________________________________________________________  1 бод

в) Објасни зашто наведени учесници у послу са меницама плаћају обавезу и у ком износу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

  1. Запослен си у ПД “Соко“ изЋуприје ангажован на пословима у финансијско-рачуноводственој служби. 04.04.2014.године примили сте меницу са роком доспећа 01.06.2014. године на износ 330.000,00 динара. Истог дана предузеће је издало меницу са роком доспећа 01.06.2014. године на износ 630.000,00 динара. Дана 01.06.2014. године стигао је извод од претходног дана који показује стање на текућем рачуну од 1.200.000,00 динара. Директор захтева од тебе извештај о стању на рачуну за01.06.2014. године ради нове набавке рачунара.

а) Објасни утицај издатих и примљених меница на салдо текућег рачуна.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

б)  Израчунај стање  на текућем рачуну  на дан  01.06.2014.године.

1 бод

  1. Запослен си у ПД „Хербал“ из Кикинде у финансијској служби. По изводу банке на дан 10.04.2014.год. стање средстава износи 119.000 динара. Дана 15.04.2014.гoдинe треба да платиш ПД „Биљана“ из Зајечара 415.000 динара. Предлажеш да се за плаћање обавезе есконтује и меница која гласи на 300.000 динара са роком доспећа од 90 дана. Меница доспева на наплату за 30 дана. Есконтна стопа банке износи 2%  на месечном нивоу. Објасни да ли доспели рачун може бити плаћен у целости на овај начин. Прикажи поступак рада.

Простор за рад

 

Образложење:                                                                                                                    2 бода

_______________________________________________________________________

  1. Предузеће „Стил“ из Параћина, ул. Змај Јовина бр. 99, власника Стаанка Јанковића издала је за купљену робу меницу 09.02.2014.године која гласи на 2.500.000 rsd, а која доспева на наплату 09.05.2014.године. Меницу је трасирана на привредно друштво „Јова“ из Ћићевца, ул.Царице Милице бр. 91. Плаћање је у Војвођанској банци у Ћићевцу. Меницу је примило предузеће „Аурора“, ул. Цара Душана бр.63 из Београда.

Попуни меницу.                                                                                                              1 бод

 

 

БОДОВИ            ОЦЕНА

21, 20,                        5                ________________________________________________

19, 18, 17,                  4                                         име и презиме ученика

16, 15, 14, 13,             3                                           __________________

12, 11, 10,   9              2                                                   одељење

                                                    ____________________________________________________                                            

                                                                                потпис наставника