Category: задаци


 Одличан задатак који је Лука грешком направио.

Сваки труд треба ценити.

дрво живота

Zadatak Luka

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Кондор“(власник Драган Симић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Милутина бр. 81 (бр. текућег рачуна 355-80094743-11) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

  1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 20.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 23)и налог за исплату (шифра плаћања 140).
  1. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 70.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 24), налог благајни исплатите (налог бр.18) и налог за уплату (шифра плаћања 166).
  1. Порто благајни исплаћено је 4.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Раднику Јовани Милосављевић исплаћена је (на основу налога за службено путовање), аконтација  за службени пут у Београд, у износу од 9.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Радник Крста Зорић уплатио је мањак у износу од 3.000,00 динара (признаница бр. 14.).Попуни одговарајући налог.
  1. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 25 у износу од5.500,00.Попуни одговарајући налог.

7.   Преко благајне наплаћен је рачун бр. 33 за извршене услуге у износу од 2.750,00.  Попуни одговарајући налог.

  1. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.250,00.Попуни одговарајући налог.

9.   Закључити  дневник благајне.

 

 

 

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА
ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Колибри“ (власник Марија Ракић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Петра бр. 38 (бр. текућег рачуна 355-80094743-73) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 25.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 11) и налог за исплату (шифра плаћања 140).

2. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 95.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 12), налог благајни исплатите (налог бр. 8) и налог за уплату (шифра плаћања 166).

3. Порто благајни исплаћено је 5.500,00 динара. Попуни одговарајући налог.

4. Раднику Мирослави Јовановић исплаћена је (на основу налога за службено
путовање), аконтација за службени пут у Београд, у износу од 10.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.

5. Радник Крстић Зоран уплатио је на мањак у износу од 3.500,00 динара (признаница бр. 16.). Попуни одговарајући налог.

6. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 55 у износу од 6.500,00. Попуни одговарајући налог.

7. Преко благајне наплаћен је рачун бр.37 за извршене услуге у износу од 1.350,00.
Попуни одговарајући налог.

8. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.850,00. Попуни одговарајући налог.

9. Закључити дневник благајне.

МЕНИЦА-ВЕЖБАЊЕ:

1.Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу (да платиш) према снабдевачу храном, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од туристичке агенције „Фортуна“ из Ћуприје, а која гласи на 1.000.000 рсд. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Комерцијалној банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ

б) Израчунај износ есконта

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наолате есконта?  Наставите са читањем

МЕНИЦА – ВЕЖБАЊЕ

1. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Ментор“ Шабац на пословима наплата и плаћања. Треба да уговориш плаћање по основу купљене робе од ПД „Давид“ Ниш. Одлажеш плаћање на период од 45 дана и продавац тражи меницу која гласи на 10.000.000,00 динара, у сврху обезбеђења плаћања којом ће његово потраживање бити максимално покривено.

а)  Дефиниши наведену врсту менице коју издајеш ПД „Давид“ Ниш.

б)  Објасните меничне радње којима можете да учините меницу сигурнијом за повериоца. Наставите са читањем

ЧЕК – ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1. Платио/ла си данас, за утрошену електричну енергију за месец март 2014.године, Електродистрибуцији Параћин =4.500 rsd. Попуни чек.

moj cek 2. Купио/ла си патике у Трговинској радњи „СПОРТ“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

3. Купио/ла си спортску торбу у Трговинској радњи „PRIMA SPORT“ из Београда, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

 4. Уплатио/ла си викенд-излет, туристичкој агенцији „ДУГА“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.135 rsd. Попуни чек.

 moj cek

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА  
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем

1.  Показатељи ликвидности

Општи рацио ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе

Ригорозни рацио ликвидности = Ликвидна средства / Краткорочне обавезе

НОФ = Обртна средства – Краткорочне обавезе

2. Показатељи структуре

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна пасива x 100

3. Показатељи рентабилности Наставите са читањем

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА  
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем