Category: банкарство


Zadatak procene tvrdnje – Menadžment u bankarstvu

 

Redni broj

Tvrdnja

Tačno

Netačno

Obrazloženje

1. Menadžment u bankarstvu ima više ciljeva.

 
2 Stvaranje jasne vizije o pravom usmeravanju bankarskih proizvoda i održavanje profesionalne interakcije sa zaposlenima i potrošačima i kreiranje rešenja koja bolje zadovoljavaju njihove potrebe cilj je menadžmenta u poslovnoj banci.

 
3. Komponente menadžmenta poslovne banke su: planiranje, organizovanje, kontrolisanje i evaluacija.

 
4. Planiranje je proces donošenja poslovnih odluka vezanih za dizajniranje organizacione strukture poslovne banke.

 
5. Organizovanje je proces donošenja poslovnih odluka vezanih za proces posmatranja koliko dobro je menadžer doprineo postizanju organizacionih ciljeva.

 
6. Rukovođenje je proces donošenja poslovnih odluka vezanih za koordinaciju, motivaciju i komunikaciju zaposlenih u poslovnoj banci.

 
7. Kontrolisanje je proces koji počinje uspostavljanjem standarda izvršavanja poslova vezanih za realizaciju bankarskih proizvoda, nastavlja procesom stvarnog učinka i onda uključuje uporedjivanje standarda i stvarnog učinka da odredi da li je potrebno preduzeti korektivnu akciju.

 
8. Evaluacija je proces donošenja poslovnih odluka vezanih za analizu okruženja, ciljeve i strategiju poslovanja.

 
9. Strategija dizajniranja bankarskih proizvoda treba da bude ključ uspešne misije poslovne banke, ključ razvoja.

 
10. Drugi nivo planiranja vezuje se za dnevne aktivnosti. Na primer moraju da se napišu rasporedi zaposlenih, novi programi obuke…

 
11. Menadžeri „u nizu“ nemaju naredbodavni autoritet u sprovođenju zaduženja, naredba i odluka.

 
12. Kada se menadžer slaže sa zaposlenima rezulati su niska produktivnost, niski moral i velike promene osoblja.

 
13. Prema gornejm nivou menadžer treba da prosledi što je moguće veći broj odluka, a prema donjem nivou treba da prosledi manji broj.

 
14. Menadžer mora da zna osnovne komponente posla koji obavljaju njegovi zaposleni, da poznaje standarde radnog učinka i da bude sposoban da uvidi do koje mere zaposleni dostižu te standarde.

 
15. Smisao menadžmenta bankarskih proizvoda je da poslovna banka obezbedi prave proizvode za pravi tip potrošača, da kreira njihov interes , da se ostvari prodaja bankarskih proizvoda, da se smanji ponovna prodaja i da je njihovo poboljšanje periodično.

 

 

 

 

 

Задатак процене тврдње

Редни број тврдње Тврдња Тачно Нетачно Образложење
         1 Банкарски послови се обављају искључиво у своје име и за свој рачун јер је банка акционарско друштво.
         2 Однос капитала у пасиви биланса п.б. и пласмана у активи биланса п.б., израз је деловања златног банкарског правила.
         3 Највећим могућим кредитом једном зајмопримцу се сматра кредит или гаранција који чини 80% укупног капитала банке.
         4 Укупан износ великих кредита и највећих могућих кредита не може бити већи од 20% укупног капитала банке.
         5 Обезбеђење сигурности депонената, банка обезбеђује лизингом и франшизингом.
         6 Банка је посредник између суфицитарних и дефицитарних трансактора.
         7 Банкарски послови су искључиво они послови које банке традиционално обављају.
         8 Послови мобилизације и концентрације слободних новчаних средстава су неутрални банкарски послови.
         9 Временски критеријум везан је за златно банкарско правило.
       10 Депозит по виђењу је краткорочни неутрални банкарск посао.
       11 Послови платног промета суaктивни банкарски послови јер банка наплаћује провизију.
       12 Сопствени банкарски посao је куповина делова предузећа .