Category: платни промет


ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Кондор“(власник Драган Симић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Милутина бр. 81 (бр. текућег рачуна 355-80094743-11) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

  1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 20.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 23)и налог за исплату (шифра плаћања 140).
  1. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 70.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 24), налог благајни исплатите (налог бр.18) и налог за уплату (шифра плаћања 166).
  1. Порто благајни исплаћено је 4.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Раднику Јовани Милосављевић исплаћена је (на основу налога за службено путовање), аконтација  за службени пут у Београд, у износу од 9.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Радник Крста Зорић уплатио је мањак у износу од 3.000,00 динара (признаница бр. 14.).Попуни одговарајући налог.
  1. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 25 у износу од5.500,00.Попуни одговарајући налог.

7.   Преко благајне наплаћен је рачун бр. 33 за извршене услуге у износу од 2.750,00.  Попуни одговарајући налог.

  1. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.250,00.Попуни одговарајући налог.

9.   Закључити  дневник благајне.

 

 

 

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА
ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Колибри“ (власник Марија Ракић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Петра бр. 38 (бр. текућег рачуна 355-80094743-73) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 25.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 11) и налог за исплату (шифра плаћања 140).

2. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 95.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 12), налог благајни исплатите (налог бр. 8) и налог за уплату (шифра плаћања 166).

3. Порто благајни исплаћено је 5.500,00 динара. Попуни одговарајући налог.

4. Раднику Мирослави Јовановић исплаћена је (на основу налога за службено
путовање), аконтација за службени пут у Београд, у износу од 10.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.

5. Радник Крстић Зоран уплатио је на мањак у износу од 3.500,00 динара (признаница бр. 16.). Попуни одговарајући налог.

6. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 55 у износу од 6.500,00. Попуни одговарајући налог.

7. Преко благајне наплаћен је рачун бр.37 за извршене услуге у износу од 1.350,00.
Попуни одговарајући налог.

8. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.850,00. Попуни одговарајући налог.

9. Закључити дневник благајне.

МЕНИЦА-ВЕЖБАЊЕ:

1.Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу (да платиш) према снабдевачу храном, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од туристичке агенције „Фортуна“ из Ћуприје, а која гласи на 1.000.000 рсд. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Комерцијалној банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ

б) Израчунај износ есконта

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наолате есконта?  Наставите са читањем

МЕНИЦА – ВЕЖБАЊЕ

1. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Ментор“ Шабац на пословима наплата и плаћања. Треба да уговориш плаћање по основу купљене робе од ПД „Давид“ Ниш. Одлажеш плаћање на период од 45 дана и продавац тражи меницу која гласи на 10.000.000,00 динара, у сврху обезбеђења плаћања којом ће његово потраживање бити максимално покривено.

а)  Дефиниши наведену врсту менице коју издајеш ПД „Давид“ Ниш.

б)  Објасните меничне радње којима можете да учините меницу сигурнијом за повериоца. Наставите са читањем

ЧЕК – ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1. Платио/ла си данас, за утрошену електричну енергију за месец март 2014.године, Електродистрибуцији Параћин =4.500 rsd. Попуни чек.

moj cek 2. Купио/ла си патике у Трговинској радњи „СПОРТ“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

3. Купио/ла си спортску торбу у Трговинској радњи „PRIMA SPORT“ из Београда, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.780 rsd. Попуни чек.

moj cek

 4. Уплатио/ла си викенд-излет, туристичкој агенцији „ДУГА“ из Параћина, на данашњи дан. Платио/ла си чеком, =4.135 rsd. Попуни чек.

 moj cek

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем

ВЕЖБЕ – МЕНИЦА

1. Власник/ца си ПД „Сарматес“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од ПД „Морава“ из Ћуприје, а која гласи на 2.000.000 RSD. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Војвођанској банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ.

б) Израчунај износ есконта.

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наплате есконта?              Наставите са читањем

ВЕЖБА ЗА III6

1) Костић Никола из Параћина, ул. Зеленгорска бр. 52, на данашњи дан, подигао је готовину са свог рачуна у износу од =67.000,00 RSD (бр. рачуна 983-905045123). Бр. л.к. 175045. Шифра плаћања 189. Попуни одговарајући налог.

2. Ситуација: Власник/ца си Туристичке агенције „ДУГА“ из Параћина, ул. Нишка  бр. 23, (бр. рачуна 355-4376000308-88). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

2a) За потребе одласка радника на службени пут, подигао/ла си на данашњи дан, новац са рачуна у износу од =19.050,00 RSD. Шифра плаћања 140. Попуни одговарајући налог. Наставите са читањем

МЕНИЦА – ВЕЖБАЊЕ

1. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Ментор“ Шабац на пословима наплата и плаћања. Треба да уговориш плаћање по основу купљене робе од ПД „Давид“ Ниш. Одлажеш плаћање на период од 45 дана и продавац тражи меницу која гласи на 10.000.000,00 динара, у сврху обезбеђења плаћања којом ће његово потраживање бити максимално покривено.

а)  Дефиниши наведену врсту менице коју издајеш ПД „Давид“ Ниш.

б)  Објасните меничне радње којима можете да учините меницу сигурнијом за повериоца.

2. Запослен си у ПД „Спектрум“ Шабац у финансијској служби. На основу дуговања издао си меницу 20.05.2013. године ПД „Азала“ Шабац на износ од 900.000,00 динара са роком доспећа 90 дана. Меницу је авалирала ваша пословна банка „Савацијум“ Шабац, у питању је делимичан авал. На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 700.000,00 динара.

а) Дефиниши авалирање менице

б)  Ко учествује у плаћању меничне обавезе у наведеној ситуацији?

в) Објасни зашто наведени учесници у послу са меницама плаћају обавезу и у ком износу. Наставите са читањем

МЕНИЦА-ВЕЖБАЊЕ:

1.Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу (да платиш) према снабдевачу храном, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од туристичке агенције „Фортуна“ из Ћуприје, а која гласи на 1.000.000 рсд. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Комерцијалној банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ

б) Израчунај износ есконта

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наолате есконта?

2. Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Располажеш меницом коју си примио/ла 10.11.2012.године, гласи на 700.000 rsd, а која доспева на наплату 10.03.2013.године. Ти си издао меницу 10.12.2012. године која доспева на наплату 10.03.2012.године, а гласи на износ 1.340.000 rsd. Твоју меницу је акцептирала банка „Прима“. Дана 10.03.2013.године, на твом рачуну је 5.000 rsd.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу

б) Објасни које лице ће у овом случају извршити исплату меничне обавезе и у ком износу Наставите са читањем