Category: управљање финансијама


 Одличан задатак који је Лука грешком направио.

Сваки труд треба ценити.

дрво живота

Zadatak Luka

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА  
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем

1.  Показатељи ликвидности

Општи рацио ликвидности = Обртна средства / Краткорочне обавезе

Ригорозни рацио ликвидности = Ликвидна средства / Краткорочне обавезе

НОФ = Обртна средства – Краткорочне обавезе

2. Показатељи структуре

Учешће сталне имовине = Стална имовина / Укупна актива x 100

Учешће обртне имовине = Обртна имовина / Укупна актива x 100

Учешће дугорочног капитала = Дугорочни капитал / Укупна пасива x 100

Учешће краткорочног капитала = Краткорочни капитал / Укупна пасива x 100

3. Показатељи рентабилности Наставите са читањем

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА –  ПТИПРЕМА ЗА ТЕСТ

1. На основу биланса стања изврши анализу ликвидности.

Биланс стања привредног друштва на дан 31.12.2011. год.

АКТИВА ПАСИВА  
Стална имовина          600.000 Сопствени капитал         500.000
Залихе          300.000 Дугорочни кредити         300.000
Потраживања          250.000 Краткорочни кредити         200.000
Готовина          100.000 Добављачи         250.000
УКУПНО       1.250.000 УКУПНО      1.250.000

Израчунај и коментариши показатеље ликвидноасти. Наставите са читањем

Задатак оцене тврдње

Редни број задатка  

ТВРДЊА

 

Тачно / Нетачно

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

     1. Финaнсиjскa функциja прeдстaвљa jeдну oд три oснoвнe пoслoвнe функциje у приврeднoм друштву: маркетинг  функциja, прoизвoднa функциja, кадровска функциja и финaнсиjскa функциja.    
     2. Финaнсиjскa функциja прeдузeћa не чини „цeнтрaлну функциjу тoкa рeпрoдукциje“  jeр сe бeз њe мoгу oдвиjaти oстaлe пoслoвнe функциje у прeдузeћу.    
     3. Зaдaци финaнсиjскe функциje прeдузeћa мoгу сe поделити у двe вeликe групe: терцијални и квартални.    
     4. Примaрни зaдaци финaнсиjскe функциje oбухвaтajу : прибaвљaњe нoвчaних срeдстaвa, упoтрeбa (улaгaњe) нoвчaних срeдстaвa и врaћaњe нoвчaних срeдстaвa.    
     5. Сeкундaрни зaдaци финaнсиjскe функциje oбухвaтajу: вoђeњe финaнсиjскe уметности, финaнсиjскo плaнирaњe, финaнсиjску синтезу, финaнсиjскo дезинфoрмисaњe и финaнсиjскo oдлучивaњe.    
      6. Кoнкрeтaн oблик oргaнизaциje финaнсиjскe функциje у прeдузeћу дeтeрминишу рaзличити фaктoри:

  • Дезоргaнизaциoнa структурa прeдузeћa,
  • Врстa приврeднe дeлaтнoсти прeдузeћa,
  • Запремина зaдaтaкa и пoслoвa финaнсиjскe функциje,
  • Невaжeћe зaкoнскe oдрeдбe,
  • Tрoшкoви извршaвaњa финaнсиjскe функциje прeдузeћa,
  • Рaспoлoживи извoри воде,
  • Рaспoлoживи  пoтeнциjaл снаге ветра,
  • Teхничкa oпрeмљeнoст финaнсиjскe функциje.
   
    7. Финансијску функцију чини скуп послова и задатака у оквиру пословних финансија, чије обављање не  води остваривању циља оснивања предузећа, дакле минимизирању профита.    
     8. Формиају се различити облици организације финансијске функције: секретари, службенице, одељења, референдуми…    

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Шематски прикажи могући модел организације финансијске функције, уради то у електронској форми и пошаљи на адресу:

zoka8@beotel.net

Задатак – Финансијско планирање

1. Најсложенија област пословног планирања је финансијско планирање, зато што _______

_____________________________________________________________________________ .

2. Класификуј финансијске планове према датим критеријумима:

Основни планови (обавезна израда): Период за који се израђује план: Редовност израде:
 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

3. Објасни појам „оперативно планирање“:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ Наставите са читањем

ФУНКЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА – ЗАДАТАК

 

1. Могу се издвојити два приступа у изучавању пословних финансија:

  • ________________ приступ, тј. Приступ са аспекта _____________________ и
  • ________________ приступ, тј. _________________________________ приступ.

_________________ приступ је прва фаза развоја Пословних финансија, и у средишту анализе су улагачи новца, инвеститори, који улажу у __________________________________________________па су оне предмет изучавања, као и правила трговања на берзама, тј. правне норме које регулишу промет.

_____________________________ приступ развија се средином прошлог века, а разматра проблеме финансија са аспекта њиховог __________________________, тј. предузећа. Прате се финансијске одлуке предузећа које се односе на прибављање, пласирање и враћање средстава. Наставите са читањем

УПРАВЉАЊЕ ЗАЛИХАМА – ВЕЖБАЊЕ

1. Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 12.000 кг, материјал се троши континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови прибављања залиха по једној поруџбини су 20.000 rsd, трошкови држања залиха износе по једној поруџбини 20% од набавне вредности, и набавна цена по килограму материјала износи 400 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута по 2.000 кг. Време извршења поруџбине је 20 дана. Израчунај оптималну величину поруџбине.

Број поруџбина Величина поруџбине Просечне залихе Вредност просечних залиха Трошкови држања залиха Трошкови поруџбине Укупни трошкови
       1
       2
       3
       4
       5
       6

Образложење:

 

Израчунај оптимални моменат поруџбине                                                            

 

2. Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 18.000 кг, материјал се троши континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови прибављања залиха по једној поруџбини су 10.000 rsd, трошкови држања залиха износе по једној поруџбини 20% од набавне вредности, и набавна цена по килограму материјала износи 300 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута по 3.000 кг. Време извршења поруџбине је 25 дана. Израчунај оптималну величину поруџбине.                                                            

Број поруџбина Величина поруџбине Просечне залихе Вредност просечних залиха Трошкови држања залиха Трошкови поруџбине Укупни трошкови
       1
       2
       3
       4
       5
       6

Образложење:

 

Израчунај оптимални моменат поруџбине                                                            

3. Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 6.000 кг, материјал се троши континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови прибављања залиха по једној поруџбини су 5.000 rsd, трошкови држања залиха износе по једној поруџбини 20% од набавне вредности, и набавна цена по килограму материјала износи 250 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута по 1.000 кг. Време извршења поруџбине је 10 дана. Израчунај оптималну величину поруџбине.  

Број поруџбина Величина поруџбине Просечне залихе Вредност просечних залиха Трошкови држања залиха Трошкови поруџбине Укупни трошкови
       1
       2
       3
       4
       5
       6

Образложење:

 

 

Израчунај оптимални моменат поруџбине                                                            

 

4. Укупна употреба једне врсте материјала у предузећу је 12.000 кг, материјал се троши континуирано у приближно истим количинама сваког дана, трошкови прибављања залиха по једној поруџбини су 30.000 rsd, трошкови држања залиха износе по једној поруџбини 30% од набавне вредности, и набавна цена по килограму материјала износи 500 rsd. Потребна количина може се набавити одједном или у више наврата, нпр: 6 пута по 2.000 кг. Време извршења поруџбине је 15 дана. Израчунај оптималну величину поруџбине.

Број поруџбина Величина поруџбине Просечне залихе Вредност просечних залиха Трошкови држања залиха Трошкови поруџбине Укупни трошкови
       1
       2
       3
       4
       5
       6

Образложење:

 

 

Израчунај оптимални моменат поруџбине                                                           

УПРАВЉАЊЕ ПОТРАЖИВАЊИМА – ЗАДАТАК

Мере управљања потраживањима су:

1.
2.
3.

 

Кредитном политиком одређују се минимални услови које купци треба да испуне  да би добили кредит, као и висина кредита који се може одобрити.. Кредитни услови су услови плаћања, а они обухватају:
1.
2.
3.

 

Кредитни стандарди представљају минималне услове које купац мора да испуни да би му се одобрила продаја на кредит. Најчешће се користи анализа пет карактеристика купаца („5К“ анализа):
1.
2.
3.
4.
5.

 

Карактер купца процењује се анализом извршавања обавеза у претходном периоду: да ли је _______________________________________________________________добављачима и да ли је било __________________________________обавеза, да ли су због тога против ______________________________________________________спорови и како су они завршени, како је извршавао _____________________________________банкама, како је извршавао _______________________________________држави.

 

 

Капацитет купца је _____________________________________________________кредит. Испитује се на основу ______________________________________извештаја, оценом ликвидности (______________________________________________________________) и рациом дуга (________________________________________________________________).

 

 

Капиталом се анализира ________________________________________________купца. Она је изражена ____________________________________________________________који је трајни извор финансирања предузећа.

 

 

Колатерално обезбеђење се користи ____________________________________кредита. Анализом __________________________________________________може се утврдити која се средства могу користити као залог, колика је њихова вредност, да ли су нека средства већ заложена …

 

 

Кондицијама се процењује способност купца да _________________________догађајима. На такве промене мора бити спреман и продавац. Ако има залихе производа које нуди по ценама које купци не могу да прихвате, онда продавац ублажава кредитне услове, да би поспешио продају.

 

Ублажавањем кредитних стандарда роба се може продавати и купцима који нису могли да испуне оштре услове. Тиме ће се ___________________приходи од продаје, али ће се ________________________и проценат ненаплаћених потраживања. Добитак од продаје ће се________________________, али ће се ____________________коефицијент обрта купаца.

 

Кредитни услови су услови плаћања које продавац одређује купцу при продаји робе на кредит, а то су: ______________________________________________________________ .

 

Шта значи скраћеница: „3/7 нето 30“ ?

___________________________________________________________________________

 

 

Кредитни период _________________________________________________________ и ______________________________________________________________________купца. Уколико се жели повећати обим продаје, може се ___________________ кредитни период.

 

 

Каса-сконто је _______________________који продавац нуди купцу ако плати своју обавезу у _________________________________________________________периоду. Попуст се утврђује као _______________________________________________вредности. Циљ повећања каса-сконта је да се ___________________наплата потраживања од купаца. Коришћење каса-сконта __________________________обим продаје, приходе од продаје, _______________________наплату потраживања, ______________________коефицијент обрта купаца, _______________________се улагања у потраживања од купаца и настају ______________________у трошковима потраживања.

 

 

Дисконтни период је период у _________________________________________каса-сконто.. Продужење дисконтног периода као ефекте има __________________обима продаје, _____________________прихода од продаје, ___________________ненаплаћених потраживања.

УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ – ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

1. У току пословне године одиграло се 9 обрта готовине. Колико траје готовински циклус? Коментариши добијени резултат.

2. Коефицијент обрта купаца је 5, коефицијент обрта залиха је 6, а коефицијент обрта добављача је 4. Укупни годишњи издаци готовине су 24.000.000 rsd.

а) Израчунај просечни салдо готовине и коментариши решење.

3. Располажеш следећим подацима:

– цена коштања реализованих производа  је 600.000 rsd,

– просечни салдо залиха готових производа је 60.000 rsd,

– „старост добављача“ је 60 дана,

– „старост купаца“ је 50 дана,

– укупни годишњи издаци готовине су 600.000 rsd.

а) Израчунај просечни салдо готовине.

б) Процени како ће скраћење „старости купаца“ на 45 дана утицати на салдо готовине.

(Све резултате коментариши). Наставите са читањем