Category: наука о финансијама


Пратите линк и погледајте филмић о порезима.

porezi

http://voditeracuna.rs/video/vivamus-placerat/

Пратите линк и уживајте у филмићу о буџету.

budžet

http://voditeracuna.rs/video/sta-je-budzet/

 

НБС зграда у Краља Петра

istorijat NOVCA I NARODNE BANKE

СПЕЦИФИЧНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

          Финaнсиjскe институциje пружajу финaнсиjскe услугe свojим клиjeнтимa и члaнoвимa. Финaнсиjскe институциje служe кao пoсрeдници измeђу oних кojи имajу вишaк нoвцa и oних кojимa je нoвaц пoтрeбaн. Oнe oмoгућaвajу прoтoк нoвцa у зeмљи.

Финaнсиjскe институциje у Србији су:

•           Нaрoднa бaнкa Србиje и

•           Бeoгрaдскa бeрзa.

У Србиjи пoстoje слeдeћe финaнсиjскe oргaнизaциje:

•           бaнкe,

•           друштвa зa oсигурaњe,

•           брoкeрскo-дилeрскa друштвa,

•           привaтни пeнзиjски фoндoви,

•           инвeстициoни фoндoви,

•           лизинг кoмпaниje.

Oснoвнa функциja бaнaкa je дa примajу дeпoзитe физичких и прaвних лицa и дa дajу крeдитe. Друштвa зa oсигурaњe нудe oсигурaњe живoтa или имoвинe oд oдрeђeних ризикa. Брoкeрскo-дилeрскa друштвa су пoсрeдници у прoмeту хaртиja oд врeднoсти – прeкo њих мoжeтe купити или прoдaти aкциje или oбвeзницe. Привaтни пeнзиjски фoндoви служe зa штeдњу зa привaтну пeнзиjу и улaжу пeнзиjскe дoпринoсe у хaртиje oд врeднoсти. Инвeстициoни фoндoви oмoгућaвajу мaлим инвeститoримa дa инвeстирajу у хaртиje oд врeднoсти.  Лизинг кoмпaниje oмoгућaвajу купoвину вoзилa, oпрeмe, мaшинa путeм лизингa штo je спeцифичaн нaчин финaнсирaњa гдe кoрисник стичe прaвo кoришћeњa, a лизинг кoмпaниja влaсништвa нaд прeдмeтoм дo истeкa лизингa. Наставите са читањем

МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕ

 

Монетарна економија објашњава улогу новца у детерминисању (одређивању) токова привредне активности. Под утицајем новца на привредна кретања подразумева се пре свега утицај новца на инфлацију и каматне стопе, а потом и на инвестиције, производњу, запосленост, потрошњу и др. Монетарна економија је повезана са емитовањем новца. Предмет проучавања монетарне економије је: монетарни систем и монетарна политика.

Монетарни систем је скуп начела, метода, мера, инструмената и институција којима се креира (ствара) и повлачи новац и регулишу монетарни токови у друштвеној репродукцији. Монетарна политика је скуп правила прописа, мера и инструмената којима се регулише обим и структура новчане масе, односно количина новца у оптицају. Наставите са читањем

НАУКА О ФИНАНСИЈАМА

Финансије се посматрају као историјска категорија јер су настале на одређеном степену развоја људског друштва, када је настала РОБА, затим НОВАЦ и делује ЗАКОН ВРЕДНОСТИ.

Финансије се дефинишу као НОВЧАНА СТРАНА ЕКОНОМСКИХ ТОКОВА ДРУШТВЕНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ. Под финансијама подразумевамо новчану страну сваког посла, тј. прибављање, употребу и враћање новчаних средстава потребних за пословање. Финансије представљају и научну дисциплину.

Финансије се не могу поистоветити са новцем. Оне представљају шири појам, али се може рећи да се баве свим проблемима везаним за новац (финансирање – прибављање новчаних средстава, инвестирање-улагање новчаних средстава, управљање финансијама-финансијски менаџмент, буџетирање, регулисање количине новца у оптицају, кредитирање, камате). У центру финансијских активности је новац, јер пословање почиње новцем којим се купују фактори производње, а циљ пословања такође има новчани карактер, а то је добит, односно профит (Н-Р-П-Р11). Наставите са читањем