Category: речник


Стручна контрола која прати, испитује,оцењује, коригује све послове које обавља финансијска функција у предузећу.

Систем управљања залихама, преводи се као „тачно на време“, а значи да испорука материјала стиже тачно на време, тако да и нема залиха материјала.

Период у току којег купци могу искористити снижење цене, тј. каса-сконто.

Попуст који продавац нуди купцу, уколико изврши плаћање у краћем, односно дисконтном периоду.

Време (број дана) током којег продавац кредитира купца.

Праћење свих кредита који су у оперативној функцији.

Могућност настанка негативних ефеката на резултат и капитал банке, услед промене девизног курса.

Осетљивост прихода и капитала банке на промену каматне стопе. Мења се тржишна вредност активе и пасиве банке, а тиме и њена нето-вредност.

Настаје због неповољних кретања тржишних цена, уколико банка намерно заузима шпекулативне позиције или тргује девизама.

Покриће које је услов за добијање кредита банке. Могу бити хартије од вредности, залихе, потраживања или делови фиксне активе (основна средства).