Category: А


Акредитив

Најсигурнији инструмент међународног платног промета (зато и највише коришћен), јер се његовом употребом гарантује да ће купцу бити испоручена роба, а продавцу да ће је наплатити. Трансакција се обавља посредством банке, којој се доставља одговарајућа документација (нпр. превозна документа) која је доказ о испоруци робе, а тек онда банка врши пренос средстава.

Сагледава способност предузећа да креира готовину, а што је основна претпоставка ликвидности предузећа.

Асигнација

Обрачунско плаћање код којег једно лице упутилац (асигнант), овлашћује друго лице упућеника (асигнат), да за његов рачун измири обавезу према примаоцу упута (асигнатор).

Банкарсоблику кредита, и у хартије од вредности.ки пласмани, најчешће у

Раст куповне снаге новца.

Власничке хартије од вредности, које потврђују да је лице које их поседује, власник дела капитала предузећа.

Безусловно преузимање меничне обавезе. Банка (друго предузеће) преузима меничну обавезе и постаје главни менични дужник. У тренутку доспећа менице, поверилац се за наплату обраћа банци.

Условно преузимање меничне обавезе. Банка гарантује да ће менични дужник извршити обавезу, ако он то не учини, у року доспећа,  обавезу преузима и извршава банка.