Category: Б


Билатерализам

Систем међународних плаћања који подразумева размену робе за робу. Карактеристичан је за земље које не могу да обезбеде конвертибилну валуту за плаћање, те се око 20% међународне размене одвија на овај начин.

Биланс успеха

Финансијски извештај који се саставља за одређени извештајни период, приказује све приходе и све расходе, и разлику између њих, каоја је добитак или губитак.

Финансијски извештај о стању имовине, капитала и обавеза на дан када се саставља, тј. на дан билансирања.

Бонитет

Пословни, финансијски, кредитни…је способност предузећа да изврши све обавезе преузете уговором. Потврђује се референцама (доказима о раније извршеним пословима).

Организовано тржиште (унапред познато место и време сусрета понуде и тражње) на којем се тргује стандардизовано робом.

Буџет

Упоредни преглед прихода и расхода у дефинисаном временском периоду. Нпр. једне државе у току буџетске године.