Category: Д


Период у току којег купци могу искористити снижење цене, тј. каса-сконто.

Могућност настанка негативних ефеката на резултат и капитал банке, услед промене девизног курса.

Део новчаног тржиште, које се због специфичности материјала којим се тргује, посматра и организује као посебно тржиште. Тргује се девизама, а основн функција му је формирање девизног курса, на основу деловања односа понуде и тражње.

Узима у обзир све трансакције увоза и извоза, без обзира када су настале, али водећи рачуна о томе да ли су наплаћене.

Залихе општеприхваћених међународних средстава плаћања, које има једна земља.

Настаје закључивањем уговора између продавца (повериоца) и купца (дужника), којим се продавац обавезује да испоручи робу, а купац се обавезује да плати купљену робу. Дужничко-поверилачки однос се гаси када дужник изврши обавезу, дакле плаћањем.

Девизни курс

Интервалутарни курс показује колико се јединица домаћег новца мора разменити на тржишту за јединицу страног новца. Он је цена страног новца формирана на основу односа понуде и тражње на девизном тржишту.

Потраживања у иностранству која гласе на страну валуту.

Два предузећа на тржишту на страни понуде. Имају договор о нивоу цена и подели тржишта, и тиме диктирају висину цене (повећавају је).

Обављају послове посредовања у трговини хартијама од вредности. Чланови су берзе. Тргују за рачун својих комитената.