Category: К


Каса-сконто

Попуст који продавац нуди купцу, уколико изврши плаћање у краћем, односно дисконтном периоду.

Време (број дана) током којег продавац кредитира купца.

Покриће које је услов за добијање кредита банке. Могу бити хартије од вредности, залихе, потраживања или делови фиксне активе (основна средства).

Власник валуте или потраживања у тој валути (девизе) може по слободној вољи, у било које доба , конвертовати (разменити) за валуту било које земље у свету, по утврђеном девизном курсу, у време када ради девизно тржиште.

Клиринг

Облик платног промета, настао у Енглеској у 18.-ом  веку. Представља обрачун трансакција између пословних банака.

Облик обрачунског плаћања, представља међусобни обрачун дуговања и потраживања, дакле могућа је када се лица налазе истовремено у односу и дужника и повериоца.

Камата

Цена коришћења туђег новца.