Category: М


Праћење свих кредита који су у оперативној функцији.

Систем међународних плаћања који се базира на употреби конвертибилних валута, које су дефинисане као међународна средства плаћања (долар, евро, јапански јем, британска фунта), односно то је размена робе за новац.

Пренос средстава са једног рачуна на други, када дужник и поверилац имају рачуне код различитих банака.

Сва плаћања између субјеката различитих земаља, која се врше конвертибилном валутом.

Монопсон

Једино предузеће на страни тражње, једини купац, диктира обим куповине и тиме ниво цена.

Једино предузеће на тржишту на страни понуде. Може да мења обим понуде (смањује је иако може да задовољи потребе тражње) и тако диктира цену на тржишту, односно повећава цену свог производа.

Хартија од вредности (стварноправна) која се користи као средство плаћања, средство обезбеђења плаћања и кредитно средство.

Скуп правила, прописа, мера, инструмената и институција, којима се дефинише обим и структура новчане масе.

Скуп правила, прописа, мера и инструмената којима се регулише количина новца у оптицају.

Изучавају новчане токове и новчане односе на нивоу привреде.