Category: Н


Сегмент финансијског тржишта, на коме се тргује депозитним новце, хартијама од вредности са роком доспећа до годину дана и краткорочним кредитима. Субјекти на њему обезбеђују ликвидност.

Хартије од вредности које се у платном промету користе као средства плаћања, и при томе замењују употребу готовине. Нпр. чекови и менице.

Вишак дугорочних извора који се након потпуног финансирања сталне имовине, може користити за финансирање обртне имовине, и то пре свега трајних обртних средстава тј. залиха.

Услужни послови, банка наплаћује провизију ,јер за своје комисионе (нпр. депо послови) и поредничке (платни промет) послове.


Новац

Општепризнато средство размене које се користи за плаћање добара и услуга.

 


Свако кретање новца, без обзира да ли је везано за кретање робе или не (трансфери).