Category: О


Инструмент монетарне политике – представља обавезу пословне банке да одређени износ средстава држи на посебном рачуну код пословне банке. Величину обавезне резерве дефинише централна банка, одређујући основицу (депозити по виђењу)  и висину стопе обавезне резерве која ће се применити на основицу.

Инструмент монетарне политике – централна банка купује и продаје хартије од вредности, чиме утиче на ликвидност пословних банака. Утиче на краткорочне каматне стопе, и тиме одржава пројектовани ниво инфлације.

Олигопол

Неколико предузећа (три до пет) на страни понуде праве договор о подели тржишта и нивоу цена. Тиме повећавају цену на тржишту, а поделом тржишта праве поделу профита.

Робе које су вршиле укогу новца. То су произвоси за које су сви учесници у размени хтели да мењају своје производе, јер су њих могли лако да замене за други производ који им је потребан. Улогу општег еквивалента имало је платно код старих Словена, па се сматра да отуда потиче наша реч платити. Улогу општег еквивалента вршилису жито, стока, крзно, шкољке, бибер…

 

Удруживање средстава физичких и правних лица, ради заједничког сношења ризика, спречавања настанка штета и заштите имовине и живота.

Дужничка хартија од вредности којом се емитент обавезује, да ће купцу исплатити у уговореном року номиналну вредност и камату, по уговореној каматној стопи.