Category: Р


Осетљивост прихода и капитала банке на промену каматне стопе. Мења се тржишна вредност активе и пасиве банке, а тиме и њена нето-вредност.

Једнострани спољнотрговински посао код којег увоз није везан за извоз, плаћање се врши конвертибилном валутом, уз царине, али без квота, контигената и дозвола.

Систем плаћања у платном промету Републике Србије преко којег се врше хитна и велика плаћања (налози са износима преко 250.000 rsd), у најкраћем року, до два минута.

Рацио бројеви

Финансијски показатељи који се добијају стављањем у однос вредности позиција из биланса стања и биланса успеха, а затим се упоређују са вредношћу истих показатеља у низу претходних периода, са показатељима других предузећа у грани, са вредношћу планираних показатеља.

Ревалвација

Званично признање раста вредности домаћег новца у односу на вредност страног новца.