Category: С


„Синтетичка“ валута која је од 01.01.1999. године одређена као пондерисани просек вредности долара, евра, јапанског јена и британске фунте.

Огрђен и осигуран простор, под царинским надзором, у којем домаћа и страна лица обављају привредну делатност под повлашћеним условима (увоз и извоз без царина, квота, пореза и сл.).

Лица која директно обављају спољнотрговински промет са иностранством или својим учешћем индиректно доприносе обављању спољнотрговинског посла.

Солвентност

Ликвидност на дужи рок.

Сводно план планирање је израда плана з апредузеће као целину. Сводни план није прост збир планова организационих делова предузећа, он се прави за предузеће као целину , што значи да циљеви планова организационих целина морају бити усклађени са циљевима предузећа, исказаним у сводном плану.

Тржиште на коме се срећу понуда и тражња коју чине заинтересовани субјекти- (чесници) из свих земаља света (нпр. берзе).

Тржиште било које земље у свету, ван матичног тржишта у земљи.

Банка није ни дужник ни поверилац, већ се за свој рачун и у своје име , укључује у производњу, промет и берзанске трансакције, директно или преко повезаних предузећа.

Суфицит буџета

„Вишак“ средстава у буџету, настаје када су јавни приходи већи од јавних расхода.