Category: Т


Настаје због неповољних кретања тржишних цена, уколико банка намерно заузима шпекулативне позиције или тргује девизама.

Сегмент финансијског тржишта на којем се тргује дугорочним хартијама од вредности и дугорочним кредитима. Субјекти обезбеђују средства за инвестирање.

Трансакција плаћања коју иницира поверилац, налогом за наплату, којим налаже банци да пренесе средства са рачуна дужника, на његов рачун-рачун повериоца.

Трансакција плаћања коју иницира дужник, подносећи банци налог за пренос, чиме налаже банци да пренесе средства са његовог рачуна, на рачун повериоца.

Врста пословног рачуна који има негативни салдо, односно за власника су расположива средства банке која ну она ставља на располагање по потреби. То је „дозвољени минус“, а заправо контокорентни кредит.

Повлачење новца из оптицаја.

Трампа

Размена једне врсте робе за другу врсту робе.

Кретање новца (новчани ток) које није условљено кретањем робе. Карактеристично је за међународне финансије, нпр: дознаке.