Category: Ф


Стручна контрола која прати, испитује,оцењује, коригује све послове које обавља финансијска функција у предузећу.

Формира се слободно нс девизном тржишту, деловањем понуде и тражње. Ипак се не препушта потпуно стихији тржишта већ држава ограничава флуктуације, или интервенише на тржшту куповином и продајом девиза.

Дефинише  га држава, утврђујући валутни паритет националне валуте у некој другој чврстој валути. Не мења се у дужем временском периоду, осим ако држава не изврши девалвацију или ревалвацију.

Модел правно уговорне сарадње између даваоца франшизе и примаоца франшизе, који даје право кориснику франшизе да послује под именом даваоца франшизе, да користи његово знање, његове пословне процедуре и начин пословања који је он развио.

Обухвата активности прибављања, употребе и управљања имовином предузећа, а реализује се управљањем новчаним токовима.

Финансије

Наука која проучава појаве, односе институције, методе и процесе прикупљања, расподеле, размене и трошења новчаних средстава, као и управљање тим средствима  Новчана страна економских токова друштвене репродукције.