Category: Х


Упоређују делове имовине (актива биланса стања) са капиталом  (извори средстава у пасиви биланса стања).

Писане исправе у којима је инкорпорирано право, које се не може пренети на друго лице, уколико се на њега не пвласништво над хартијом од вредности.ренесе