Category: Ц


Цесија

Уступање права потраживања, односно пренос права потраживања на друго лице.

Цена

Новчани израз вредности робе.

„Главна“ банка без које нема банкарског система. Емисиона банка која врши примарну емисију новца (издаје папирни и метални новац).