Category: тестови


ТЕСТ – ЧЕК И МЕНИЦА

  1. Платио си данас (10.04.2014.год.) купљене патике у „Еуроспорту“ из Параћина, 4.050 rsd. Попуни чек.

moj cek

  1. Власник/ца си ПД „Прима“ из Параћина. Располажеш меницом коју си примио/ла 10.02.2014.године, гласи на 1.800.000 rsd, а која доспева на наплату 10.06.2014.године. Ти си издао меницу 10.02.2014.године која доспева на наплату 10.06.2014.године, а гласи на износ 2.540.000 rsd. Твоју меницу је акцептирала банка „Каматица“. Дана 10.06.2014.године, на твом рачуну је 50.000 rsd.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

б) Објасни које лице ће у овом случају извршити исплату меничне обавезе и у ком износу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод Наставите са читањем

TEST III3

1. Vlаsnik si оbvеznicа čiја је nоminаlnа vrеdnоst 20.000 din., njihоv rоk dоspеćа је dvе gоdinе, а gоdišnjа fiksnа kаmаtnа stоpа је 10%. Dоšlо је dо rаstа kаmаtnе stоpе nа finаnsiјskоm tržištu, i оnа sе krеćе оkо 15%.

U оvој situаciјi mоžеš dа:

– nаplаtiš оbvеznicе u rоku dоspеćа

– prоdаš оbvеznicе prе rоkа dоspеćа pо cеni оd 96,5%

– prоdаš оbvеznicе prе rоkа dоspеćа pо cеni оd 96,5% i dоbiјеnа srеdstvа оrоčiš nа gоdinu dаnа uz kаmаtu оd 15%

а) Zаštо sе оbvеznicе svrstаvајu u dužničkе hаrtiје оd vrеdnоsti?

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________   1 bod

b) Prikаži pоstupаk rаdа i оbrаzlоži svаku оd nаvеdеnih situаciја.

Prоstоr zа rаd

 

 

 

Оbrаzlоžеnjе:

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  2 boda Наставите са читањем

ТЕСТ II2,3
1. Карактер купца процењује се анализом извршавања обавеза у претходном периоду: да ли је ___________________________________________________________добављачима и да ли је било _______________________________________обавеза, да ли су због тога против ________________________________________________________спорови и како су они завршени, како је извршавао _____________________________________банкама, како је извршавао _______________________________________држави. 1 БОД
2. Капацитет купца је ___________________________________________________кредит. Испитује се на основу ______________________________________________извештаја, оценом ликвидности (___________________________________________) и рациом дуга (________________________________________________________________). 1 БОД
3. Колатерално обезбеђење се користи ___________________________________кредита. Анализом ___________________________________________________може се утврдити која се средства могу користити као залог, колика је њихова вредност, да ли су нека средства већ заложена … 1 БОД Наставите са читањем

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Кондор“(власник Драган Симић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Милутина бр. 81 (бр. текућег рачуна 355-80094743-11) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

  1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 20.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 23)и налог за исплату (шифра плаћања 140).
  1. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 70.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 24), налог благајни исплатите (налог бр.18) и налог за уплату (шифра плаћања 166).
  1. Порто благајни исплаћено је 4.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Раднику Јовани Милосављевић исплаћена је (на основу налога за службено путовање), аконтација  за службени пут у Београд, у износу од 9.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Радник Крста Зорић уплатио је мањак у износу од 3.000,00 динара (признаница бр. 14.).Попуни одговарајући налог.
  1. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 25 у износу од5.500,00.Попуни одговарајући налог.

7.   Преко благајне наплаћен је рачун бр. 33 за извршене услуге у износу од 2.750,00.  Попуни одговарајући налог.

  1. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.250,00.Попуни одговарајући налог.

9.   Закључити  дневник благајне.

 

 

 

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА
ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Колибри“ (власник Марија Ракић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Петра бр. 38 (бр. текућег рачуна 355-80094743-73) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 25.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 11) и налог за исплату (шифра плаћања 140).

2. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 95.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 12), налог благајни исплатите (налог бр. 8) и налог за уплату (шифра плаћања 166).

3. Порто благајни исплаћено је 5.500,00 динара. Попуни одговарајући налог.

4. Раднику Мирослави Јовановић исплаћена је (на основу налога за службено
путовање), аконтација за службени пут у Београд, у износу од 10.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.

5. Радник Крстић Зоран уплатио је на мањак у износу од 3.500,00 динара (признаница бр. 16.). Попуни одговарајући налог.

6. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 55 у износу од 6.500,00. Попуни одговарајући налог.

7. Преко благајне наплаћен је рачун бр.37 за извршене услуге у износу од 1.350,00.
Попуни одговарајући налог.

8. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.850,00. Попуни одговарајући налог.

9. Закључити дневник благајне.

ТЕСТ – ЧЕК И МЕНИЦА

1. Платио/ла си данас за утрошену електричну енергију за месец јануар 2014.године, Електродистрибуцији Параћин 4.500 RSD. Попуни чек.

moj cek 2. Власник/ца си ПД „Звезда“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од ПД „Сунце“ из Ћуприје, а која гласи на 1.000.000 RSD. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Војвођанској банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу. Наставите са читањем

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ТЕСТ – ДРУГА ГРУПА

1. ПД „Ластица“ остварило је нето-приход од реализације у износу од 1.800.000 rsd. Почетни салдо купаца је 220.000 rsd,а крајњи салдо купаца је 120.000 rsd.

Сва решења коментариши.

а) Израчунај коефицијент обрта купаца. Наставите са читањем

 

ТЕСТ – ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 

 

Ситуација: Власник/ца си Трговинске радњеJAБУКА“ из Параћина, ул. Алексе Шантића бр. 1/24, (бр. рачуна 355-9846000371-79). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

 

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „МАЛИНА“, у износу од =186.500 rsd. На рачуну имаш =150.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Војвођанске банке“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој страни овог листа). Наставите са читањем

 

ТЕСТ – ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

 

 Ситуација: Власник/ца си Трговинске радњеМУЊА“ из Параћина, ул. Краља Петра бр. 71, (бр. рачуна 355-4376000108-49). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

 

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „ДУЊА“, у износу од =1.124.500 rsd. На рачуну имаш =1.00.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Војвођанске банке“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој страни овог листа). Наставите са читањем

ТЕСТ – ПЛАТНИ ПРОМЕТ

1. Платни промет се дефинише као _____________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

2. Врсте платног промета су: (заокружи тачне одговоре)

а) жиро-промет         б) унутрашњи платни промет

в) клиринг                 г) међународни платни промет                                                        1 бод

3. Посредан новчани ток је _____________________________________________________

_______________________ . а непосредан новчани ток подразумева ___________________

______________________________________________________________________ 1 бод. Наставите са читањем