Category: платни промет


ТЕСТ – ЧЕК И МЕНИЦА

  1. Платио си данас (10.04.2014.год.) купљене патике у „Еуроспорту“ из Параћина, 4.050 rsd. Попуни чек.

moj cek

  1. Власник/ца си ПД „Прима“ из Параћина. Располажеш меницом коју си примио/ла 10.02.2014.године, гласи на 1.800.000 rsd, а која доспева на наплату 10.06.2014.године. Ти си издао меницу 10.02.2014.године која доспева на наплату 10.06.2014.године, а гласи на износ 2.540.000 rsd. Твоју меницу је акцептирала банка „Каматица“. Дана 10.06.2014.године, на твом рачуну је 50.000 rsd.

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод

б) Објасни које лице ће у овом случају извршити исплату меничне обавезе и у ком износу.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 1 бод Наставите са читањем

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА

ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Кондор“(власник Драган Симић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Милутина бр. 81 (бр. текућег рачуна 355-80094743-11) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

  1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 20.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 23)и налог за исплату (шифра плаћања 140).
  1. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 70.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 24), налог благајни исплатите (налог бр.18) и налог за уплату (шифра плаћања 166).
  1. Порто благајни исплаћено је 4.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Раднику Јовани Милосављевић исплаћена је (на основу налога за службено путовање), аконтација  за службени пут у Београд, у износу од 9.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.
  1. Радник Крста Зорић уплатио је мањак у износу од 3.000,00 динара (признаница бр. 14.).Попуни одговарајући налог.
  1. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 25 у износу од5.500,00.Попуни одговарајући налог.

7.   Преко благајне наплаћен је рачун бр. 33 за извршене услуге у износу од 2.750,00.  Попуни одговарајући налог.

  1. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.250,00.Попуни одговарајући налог.

9.   Закључити  дневник благајне.

 

 

 

ТЕСТ – ЕВИДЕНЦИЈА У БЛАГАЈНИЧКОМ ДНЕВНИКУ СА
ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Туристичка агенција „Колибри“ (власник Марија Ракић – депонован потпис) из Параћина, ул. Краља Петра бр. 38 (бр. текућег рачуна 355-80094743-73) има на дан 03.04.2014. год. следеће уплате и исплате које треба да евидентираш у благајничком дневнику и благајничкој документацији (ти си благајник агенције):

1. Са текућег рачуна за потребе благајне подигнуто је 25.000,00 динара. Попуни налог благајни наплатите (налог бр. 11) и налог за исплату (шифра плаћања 140).

2. Пословница бр. 2 уплатила је дневни пазар од 95.000,00 динара у главну благајну, а који је одмах пренет на текући рачун. Попунити налог благајни наплатите (налог бр. 12), налог благајни исплатите (налог бр. 8) и налог за уплату (шифра плаћања 166).

3. Порто благајни исплаћено је 5.500,00 динара. Попуни одговарајући налог.

4. Раднику Мирослави Јовановић исплаћена је (на основу налога за службено
путовање), аконтација за службени пут у Београд, у износу од 10.000,00 динара. Попуни одговарајући налог.

5. Радник Крстић Зоран уплатио је на мањак у износу од 3.500,00 динара (признаница бр. 16.). Попуни одговарајући налог.

6. За купљени канцеларијски материјал, извршена је исплата рачуна бр. 55 у износу од 6.500,00. Попуни одговарајући налог.

7. Преко благајне наплаћен је рачун бр.37 за извршене услуге у износу од 1.350,00.
Попуни одговарајући налог.

8. У готовом је исплаћен рачун за струју у износу од 7.850,00. Попуни одговарајући налог.

9. Закључити дневник благајне.

ТЕСТ – ЧЕК И МЕНИЦА

1. Платио/ла си данас за утрошену електричну енергију за месец јануар 2014.године, Електродистрибуцији Параћин 4.500 RSD. Попуни чек.

moj cek 2. Власник/ца си ПД „Звезда“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 60 дана од ПД „Сунце“ из Ћуприје, а која гласи на 1.000.000 RSD. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Војвођанској банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу. Наставите са читањем

 

ТЕСТ – ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 

 

Ситуација: Власник/ца си Трговинске радњеJAБУКА“ из Параћина, ул. Алексе Шантића бр. 1/24, (бр. рачуна 355-9846000371-79). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

 

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „МАЛИНА“, у износу од =186.500 rsd. На рачуну имаш =150.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Војвођанске банке“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој страни овог листа). Наставите са читањем

 

ТЕСТ – ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

 

 Ситуација: Власник/ца си Трговинске радњеМУЊА“ из Параћина, ул. Краља Петра бр. 71, (бр. рачуна 355-4376000108-49). Депоновао/ла си потпис код банке ради располагања средствима на текућем рачуну.

 

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „ДУЊА“, у износу од =1.124.500 rsd. На рачуну имаш =1.00.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Војвођанске банке“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој страни овог листа). Наставите са читањем

ТЕСТ – ПЛАТНИ ПРОМЕТ

1. Платни промет се дефинише као _____________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

2. Врсте платног промета су: (заокружи тачне одговоре)

а) жиро-промет         б) унутрашњи платни промет

в) клиринг                 г) међународни платни промет                                                        1 бод

3. Посредан новчани ток је _____________________________________________________

_______________________ . а непосредан новчани ток подразумева ___________________

______________________________________________________________________ 1 бод. Наставите са читањем

ПЛАТНИ ПРОМЕТ – ТЕСТ

1.   Наведи послове платног промета.                                                       1 бод

2.    Наведи облике платног промета.                                                        1 бод Наставите са читањем

ЧЕК И МЕНИЦА – ТЕСТ- ПРВА ГРУПА

1. Власник/ца си хотелског предузећа „ПУТНИК“ из Параћина. Да би могао да извршиш доспелу обавезу (да платиш) према снабдевачу храном, есконтујеш меницу коју си примио/ла пре 30 дана од туристичке агенције „ДУГА“ из Ћићевца, а која гласи на 1.500.000 рсд. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу есконтујеш у „Комерцијалној банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ менице.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

б) Израчунај износ есконта:

 

 

1 бод

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наплате есконта?

 

1 бод Наставите са читањем

ТЕСТ – I2,3

 

1. Према Закону о платном промету (ступио на снагу 01.01.2003.год.) платни промет се дефинише као: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    1 бод

2. Платни промет у земљи подразумева ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________    1 бод

3. Међународни платни промет подразумева _______________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  1 бод

4. Под новчаним током се подразумева ___________________________________________

________________ .

Непосредни новчани ток подразумева:

а) постојање посредника између купца и продавца,

б) непостојање посредника између купца и продавца,

а посредни новчани ток подразумева:

а) постојање посредника између купца и продавца (платни промет),

б) непостојање посредника између купца и продавца (платни промет).

(сва три тачна одговора – 2 бода) Наставите са читањем