Category: управљање финансијама


ТЕСТ II2,3
1. Карактер купца процењује се анализом извршавања обавеза у претходном периоду: да ли је ___________________________________________________________добављачима и да ли је било _______________________________________обавеза, да ли су због тога против ________________________________________________________спорови и како су они завршени, како је извршавао _____________________________________банкама, како је извршавао _______________________________________држави. 1 БОД
2. Капацитет купца је ___________________________________________________кредит. Испитује се на основу ______________________________________________извештаја, оценом ликвидности (___________________________________________) и рациом дуга (________________________________________________________________). 1 БОД
3. Колатерално обезбеђење се користи ___________________________________кредита. Анализом ___________________________________________________може се утврдити која се средства могу користити као залог, колика је њихова вредност, да ли су нека средства већ заложена … 1 БОД Наставите са читањем

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ТЕСТ – ДРУГА ГРУПА

1. ПД „Ластица“ остварило је нето-приход од реализације у износу од 1.800.000 rsd. Почетни салдо купаца је 220.000 rsd,а крајњи салдо купаца је 120.000 rsd.

Сва решења коментариши.

а) Израчунај коефицијент обрта купаца. Наставите са читањем

ТЕСТ  II2,3

1. Наведи основне функције производног привредног друштва:                                                                                                  1 бод

2. Објасни положај финансијске функције у односу на остале функције производног привредног друштва:   1 бод Наставите са читањем

ТЕСТ  –  II2,3

1.  Пословне финансије су:

a) микро дисциплина             б)  макро дисциплина,

јер се баве _________________________________________________________________

___________________________________________________________________ .    1 бод

2. Екстерни финансијски односи настају између предузећа и субјеката из његовог окружења. Наведи 5 субјеката из окружења предузећа, са којима оно има финансијске односе  и објасни природу њиховог односа:

2 бода

3. Наведи и објасни приступе (правце) у изучавању пословних финансија:

а)                                                                                                                                             1 бод

б)                                                                                                                                              1 бод Наставите са читањем