Category: јавне финансије


Домаћи задатак

Ситуација: Пореска управа – Пореска јединица Параћин, доставила је Решење о плаћању пореза на имовину Марији Марић ул.Краља Петра 67/21 Параћин, за 2012.годину у износу од 87.000 rsd. Основица за обрачун пореза је тржишна вредност стана чији је она власник а која износи 3.600.000 rsd, а пореска стопа износи 1% (ЗAКOН O ПOРEЗИMA НA ИMOВИНУ, „Сл. глaсник РС\“, бр. 26/2001, \“Сл. лист СРJ\“, бр. 42/2002 – oдлукa СУС и \“Сл. глaсник РС\“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. зaкoн, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 57/2012 – oдлукa УС)).  Марија Марић је уложила жалбу на Решење.

Одреди елементе опорезивања у овој ситуацији:

Пореска власт

 

 

 

 

 

 

 

Порески обвезник Порески објекат
Пореска основица Пореска стопа

 

 

 

 

 

 

 

 

Порески извор

 

 

 

 

 

 

Порески платац

 

 

 

 

 

 

Порески дестинатер Обрачун пореске обавезе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зашто је Марија Марић уложила жалбу на Решење о порезу на имовину?

 

____________________________________________________________________________

ТЕСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

1. Дефиниши јавне потребе: ___________________________________________________

______________________________________________________________________ 1 бод

2. Објасни појмове (наведи и примере):

а) права јавна добра: ________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 1 бод

б) неправа јавна добра: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 1 бод Наставите са читањем